Kokybė darbe – numeris vienas.
(Henry Ford)
Susisiekite

Naudinga Informacija

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390385

  • LAND 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka”:

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=93216&p_query=&p_tr2= 

  • LAND 4-99 normatyvinio dokumento pakeitimai:

http://vrd.am.lt/VI/article.php3?article_id=3166

  • Žemės gelmių įstatymas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378634

  • Žemės gelmių registro nuostatai:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=275757&p_query=&p_tr2=

  • Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”:

 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216309

© 2024 Artezija.lt Visos teises saugomos
Gorila